UWAGA: planowane uruchomienie usługi 2023 rok

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Zamykanie projektu międzynarodowego”

Zamknięcie projektu może bardzo różnić się w zależności od projektu, jego celu, zadań i wyników, wskaźników itd.

Z pewnością częścią wspólną będzie wykazanie czy założone cele, produkty, wskaźniki zostały osiągnięte. Z punktu widzenia organizacji finansujących projekt (np.. Komisja Europejska w przypadku projektów z Programów Ramowych UE) ważne są okresowe i finalny raport podsumowujący wszystkie działania i wyniki projektu jak również odpowiednie zestawienie kosztów (raport finansowy). Z punktu widzenia organizacji ważne są wyniki a szczególnie te oczekiwane przez zarząd i zgodne ze strategią rozwoju organizacji.

Zamknięcie projektu jest więc zbiorem określonych działań w przeprowadzeniu których pomagamy Państwu, należą do nich:

  • Kontrola wskaźników realizacji projektu i przygotowanie wniosków podsumowujących projekt
  • Przygotowanie końcowych raportów merytorycznych
  • Opracowanie końcowego raportu finansowego na podstawie poniesionych i udokumentowanych kosztów
  • Podsumowanie wyników i prezentacja dla zarządu organizacji (powiązane z modułem: Analiza kompetencji po projekcie)
  • Inne elementy zależne od specyfiki projektu i jego umocowania w organizacji

W ramach usługi oferujemy wsparcie w postaci kompleksowej pomocy w przygotowaniu wymienionych elementów (głównie dokumenty formalne wymagane przez KE)

Ze względu różnorodność projektów, ich specyfikę i uwarunkowania nasze działania będą dopasowane do konkretnych i zdefiniowanych potrzeb.

Cel usługi

Celem usługi jest możliwie pełne wsparcie w procesie przygotowania do formalnego i praktycznego zakończenia projektu.

Szczegóły będą zależne od konkretnych ustaleń pomiędzy Państwem a naszym zespołem.

Odbiorcy usługi

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Działania w ramach usługi pomogą Państwu prawidłowo i możliwie spokojnie przejść przez fazę zamknięcia projektu.  Faza zamykania projektu (szczególnie międzynarodowego) wymaga doświadczenia i często jest kłopotliwe dla nowych organizacji, może powodować stres i konieczność korekt co często się zdarza w przypadku nowych organizacji.