Rada Programowa – cele:

 1. Rada Programowa jest organem doradczym Mazowieckiego Centrum Współpracy Międzynarodowej (MCWM). Do jej zadań zalicza się przede wszystkim zaopiniowanie przyjętych przez MCWM standardów jakości świadczonych usług i rozpowszechniania wiedzy, obradowanie na temat działań koniecznych dla zwiększenia jakości oraz mentorowanie i opiniowanie realizowanych przez MCWM działań.
 2. Radzie Programowej nie podlega nadzór zarządu MCWM.

Rada Programowa – zasady działania:

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 2. Przewodniczący zwołuje zebrania Rady Programowej stosownie do przewidzianych zadań, zachodzących potrzeb oraz otrzymanych wniosków.
 3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać zebranie Rady Programowej nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku wymagającego opinii Rady.
 4. Przewodniczący informuje członków Rady o zebraniu, przekazując równocześnie plan
  spotkania oraz wszystkie niezbędne dokumenty na co najmniej siedem dni przed zebraniem.
 5. Decyzje Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady.
 6. W posiedzeniach Rady Programowej, bez prawa głosowania udział może brać Dyrektor DMPI lub wskazany przez niego Pracownik, jak również zaproszeni przez Przewodniczącego goście.
 7. Z zebrania Rady Programowej sporządzany jest protokół wraz z listą obecności, przygotowywany przez Sekretarza.

 

Rada Programowa – skład:

Członkowie Rady:

prof. dr hab Waldemar Ratajczak – Przewodniczący Rady; Realizator projektów badawczych o zasięgu globalnym.

Anna Dmochowska – Doświadczony manager z dużej korporacji międzynarodowej.

dr Paweł Czyż – Realizator projektów badawczych o zasięgu globalnym; Ewaluator projektów w programie Horyzont 2020.

Sekretarz Rady:

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn