Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation
projekt: ADMA TranS4MErs

Źródło finansowania : Program Horyzont 2020 / H2020-INNOSUP-2020-08

Budżet projektu: € 5 600 000

Czas realizacji: Październik 2021 – Wrzesień 2024

Projekt wspierający transformację ponad 1000 MŚP produkcyjnych w „fabryki przyszłości”, obejmujący ekologiczne, cyfrowe i społeczne wyzwania w całej Europie do 2025 r.

Projekt ADMA TranS4MErs wzmocni konkurencyjność MŚP produkcyjnych poprzez zapewnienie szybkiego, elastycznego, ogólnoeuropejskiego dostępu do zaawansowanych porad i wiedzy fachowej w zakresie produkcji, a także szkoleń, czerpiąc z wiedzy konsorcjum partnerów reprezentujących wszystkie państwa członkowskie UE-27.

ADMA TranS4ME przyspieszy fabryki, tak aby stały się Fabrykami Przyszłości, wychodząc naprzeciw wyzwaniom ekologicznym, cyfrowym i społecznym. Nastąpi to poprzez inteligentne połączenie wszechstronnej platformy społecznościowej w połączeniu ze skrzynkami narzędziowymi, szkoleniami wirtualnymi i fizycznymi, programami pomocy, dostosowanymi do potrzeb treściami szkoleniowymi we wszystkich istotnych obszarach technologicznych i zestawem aplikacji. Wszystkie te usługi, narzędzia, pomoc i komponenty usług umożliwiają MŚP rozpoczęcie ich własnej podróży związanej z Trans4mation. Konsorcjum jest wyposażone we wszelkie niezbędne doświadczenie i profesjonalizm oraz ma szeroki zasięg geograficzny, który możemy niemal zagwarantować, że dostarczymy usługi na wyciągnięcie ręki lub na ich ekranie.

Różnorodność biologiczna i infrastruktura – synergie i możliwości dla europejskich sieci transportowych
projekt : „BISON”

Źródło finansowania: Projekt finansowany z Programu Horizon 2020 /H2020-INNOSUP-2020-08

Budżet  projektu: € 5 600 000

Termin realizacji: październik 2021 – wrzesień 2024 r

Aby pomóc w powstrzymaniu zubożenia różnorodności biologicznej, przyszłość unijnej infrastruktury opiera się na ekologii. W tym kontekście w ramach finansowanego ze środków UE projektu BISON określone zostaną przyszłe potrzeby w zakresie badań i innowacji w celu lepszego uwzględnienia różnorodności biologicznej w planowaniu, budowie, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Zajmie się on potrzebami Europy Zachodniej, w której konieczne jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do nowych warunków klimatycznych. W odniesieniu do Europy Wschodniej w ramach projektu opracowane zostaną rozwiązania związane ze zmianami w użytkowaniu gruntów i rozdrobnieniem siedlisk w związku z gwałtownym rozwojem infrastruktury. Ponadto zespół projektu BISON zaangażuje zainteresowane strony we włączanie różnorodności biologicznej do głównego nurtu planowania i rozwoju infrastruktury. Dodatkowo określone zostaną trwałe i odporne metody oraz materiały budowlane, konserwacyjne i kontrolne, które można zastosować w różnych rodzajach transportu w celu złagodzenia wpływu na różnorodność biologiczną.

C-Voucher – Circularize Value Chains across European Regional Innovation Strategies
projekt: „C-Voucher”

Źródło finansowania: Projekt finansowany z Programu Horizon 2020 /INNOSUP

Budżet  projektu: € 4 600 000

Termin realizacji: marzec 2018 – czerwiec 2021 r.

Celem nadrzędnym projektu było Modelowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (CE) w regionach Europy i wsparcie  ich specjalizacji (inteligentne strategie innowacji) poprzez wsparcie projektów realizowanych przez MŚP z krajów UE (granty dla przedsiębiorców i wsparcie eksperckie) oraz zmiana tradycyjnych łańcuchów wartości poprzez wsparcie i współpracę regionów bazując  na wymianie dobrych praktyk.

W praktyce projekt wspierał nowatorskie pomysły europejskich MŚP opracowujących i wdrażających rozwiązania charakteryzujące się „cyrkularnością” (idea gospodarki obiegu zamkniętego – Circular Economy). Pomysły i firmy wybierane były na zasadach konkursowych gdzie liczyły się przede wszystkim: oryginalność i innowacyjność pomysłu, zakres zastosowań i możliwość skalowania i powielania modelu biznesowego.

W ramach projektu zorganizowano 4 konkursy. 2 konkursy dotyczyły wdrożenia i testów konkretnych rozwiązań technologicznych (tzw. Circulrity solutions), 2 pozostałe to konkursy (tzw. Replication-Adopters) na wykorzystanie  i/lub powielanie powstałych rozwiązań – tu beneficjenci koncentrowali się  na przygotowaniu własnych „ścieżek biznesowych” wdrożenia konkretnych rozwiązań procesowych i technologicznych. W praktyce opracowywali tzw. Business Models uwzględniając różne aspekty np. analiza konkurencji, analizy kosztów i potencjalnych przychodów, bariery technologiczne, elementy ryzyka, plan wdrożenia.

Zespół DPMI ARMSA uczestniczył we wszystkich fazach projektu koncentrując się głównie na:

  • Wsparciu MŚP w przygotowaniu wniosków do konkursów (szkolenia, praca nad wnioskami)
  • Pomocy eksperckiej (jako tzw. Designer in Residence) w realizacji indywidualnych projektów (2 projekty Circularity solutions, 8 projektów Replication-Adopters)
  • Analizie priorytetowych i najważniejszych obszarów w kontekście rozwoju gospodarczego regionu (Mazowsze)
  • Budowie relacji z przedstawicielami regionów (np. administracja, stowarzyszenia)  w całej Europie (promocja narzędzi, usług i doświadczeń) wypracowanych w ramach projektu

Realizacja projektu była doskonałym doświadczeniem dla wszystkich MŚP (beneficjentów wsparcia) jak również partnerów (w tym ARMSA) głównie ze względu na fakt że był to projekt pionierski finansujący bardzo ciekawe lecz czasem ryzykowne przedsięwzięcia z zakresu gospodarki „obiegu zamkniętego”. W efekcie zgromadzono kilkadziesiąt inspirujących pomysłów i projektów z różnych MŚP z całej Europy i cały bagaż doświadczeń związanych z ich realizacją.  Doświadczenia te będziemy wykorzystywać  naszych dalszych działaniach.

AgriRenaissance – Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego

Okres realizacji: Projekt będzie realizowany do maja 2022

Projekt stanowi odpowiedź na możliwość udziału europejskiego sektora rolno-spożywczego w procesie tworzenia innowacji i pobudzania wzrostu gospodarczego. Liderem projektu jest hiszpański region LaRioja, a partnerstwo zrzesza 5 europejskich regionów. Ze strony Mazowsza w realizację projektu oprócz ARMSA zaangażowany jest również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem tej inicjatywy jest stymulowanie współpracy w ramach sektora rolno-spożywczego oraz zwiększanie możliwości badawczo-rozwojowych tego sektora m.in. poprzez doskonalenie polityk regionalnych. Pierwszy etap projektu obejmuje międzyregionalną wymianę doświadczeń, w tym wizyty studyjne, przygotowanie raportów i analiz oraz stworzenie regionalnej grupy interesariuszy. Etap drugi to wdrożenie opracowanych w etapie pierwszym planów działania oraz monitoring projektu.

Projekt będzie realizowany do maja 2022 roku i jest współfinansowany ze środków programu Interreg Europe.

Renatour

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2019 r. i jest realizowany w ramach programu Interreg Europe 2014-2020, bierze w nim udział sześciu partnerów: z Belgii (Flandria – Flamandzka Agencja Ziemska), Niemiec (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii – Anhalt, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze), Polski (Mazowsze – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.), Słowenii (BSC Centrum Wsparcia Biznesu Kranj), Hiszpani (Uniwersytet Kraju Basków) i Węgier (Rząd Hajdú-Bihar). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Przez cztery lata projekt będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na poziomie 1,27 miliona euro.

Różne regiony w Europie są przedmiotem intensywnej urbanizacji, a otwarte przestrzenie podmiejskie (PUOS) maleją ze względu na ogromne inwestycje na obrzeżach miast lub na obszarach funkcjonalnych obszarów miejskich. RENATUR ma zatem na celu zachowanie tych obszarów jako dziedzictwa przyrodniczego i dalszy rozwój instrumentów polityki na rzecz ochrony przyrody w pobliżu obszarów miejskich.