Opis usługi „Negocjacje warunków współpracy międzynarodowej/projektu”

Usługa “Pomoc w negocjacjach” koncentruje się na wsparciu w procesie negocjacyjnym czyli ustaleniu możliwie korzystnych warunków udziału i benefitów z uczestnictwa w projekcie dla Państwa organizacji. Usługa w naturalny sposób wiąże się z usługami: “Przygotowanie aplikacji projektu międzynarodowego” i “Podpisanie umowy” które są kolejnymi działaniami i usługami w procesie przygotowania aplikacji projektowej.

Negocjacje mogą mieć bardzo różny charakter, najczęściej nie są to „twarde” negocjacje handlowe aczkolwiek ważne aby zdefiniować co jest istotne dla projektu ale również dla organizacji i skupić dialog na tych kwestiach.

Proces negocjacji i dialogu przeprowadza się przed podpisaniem formalnych umów (np. Grant Agreement, Consortium Agreement) i należy aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Naszym zadaniem jest wsparcie Państwa do udziału w całym procesie negocjacyjnym w co wchodzą np

  • przygotowanie stanowiska dotyczącego różnych aspektów projektu (np. wykonawcze, techniczne, finansowe, prawne) korzystnego dla Państwa organizacji które dotyczą danego projektu.
  • Udział w dialogu i ustalaniu warunków uczestnictwa z uwzględnieniem celów i strategii Państwa organizacji
  • Przygotowanie do procesu formalnego
  • Inne zagadnienia istotne dla projektu i Państwa organizacji

Usługa ma charakter doradczy (może być wsparta szkoleniami) a jej celem jest przede wszystkim wsparcie i przygotowanie Państwa do udziału w dialogu i negocjacjach których celem jest ustalanie szczegółów technicznych, finansowych, prawnych lub innych specyficznych dla danego projektu które determinują kształt i wszystkie zasady praktycznej realizacji projektu, dlatego są tak istotne.

Jest to realne wyzwanie i często bariera przystąpienia do  prac nad projektem lub dołączenia się do inicjatyw innych (zagranicznych organizacji) i wymaga dużego doświadczenia, często też „silnych nerwów”.

W czasie realizacji projektu mogą wystąpić pewne problemy lub perturbacje zagrażające całemu projektowi a w zależności od charakteru tych problemów podejmowane są różne kroki. Tu też oferujemy Państwu wsparcie.

Cel usługi

Udział w procesie negocjacji i dialogu wymaga dużego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania wewnątrz organizacji jak również umiejętności przedstawienia własnego stanowiska i ustalenia warunków możliwe najkorzystniejszych dla organizacji.

Celem naszych działań jest szeroko rozumiane wsparcie organizacji w procesie dialogu i negocjacji dotyczących wszelkich szczegółów realizacji projektu (cele, kwestie wykonawcze, finansowe, prawne) w  projektach międzynarodowych.

Odbiorcy usługi

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Firmy (z naciskiem na MŚP)

Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Korzyścią dla beneficjentów usługi jest zapewnienie wsparcia w całym procesie dialogu i negocjacji zarówno w fazie przygotowania jak i realizacji projektu, co często stanowi podstawową barierę. Nasza pomoc powinna te bariery i obawy przełamać.