Opis usługi „Podpisanie umowy dotyczącej wykonania i finansowania projektu międzynarodowego”

Jednym z istotniejszych zagadnień w ramach przygotowania i samej realizacji projektu  są aspekty prawne. W kontekście projektów międzynarodowych będą to np.

  • Kontrakt z Komisją Europejską (Grant Agreement)
  • Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) w tym aspekty ochrony praw własności intelektualnej
  • Inne umowy (w zależności od typu i specyfiki projektu)

Celem naszych działań jest wsparcie Państwa w aspektach prawnych dotyczących projektów w przygotowaniu lub realizacji.

Usługa ma charakter doradczy z elementami usług szkoleniowych a jej celem jest przede wszystkim wsparcie w skutecznym opracowaniu niezbędnych dokumentów jak i analizie dokumentów przygotowanych przez koordynatora/konsorcjum w przypadku zaproszenia Państwa do inicjatywy przygotowanej przez organizacje z innych krajów.

Nasze doświadczenia wskazują że jest to realne wyzwanie i często bariera przystąpienia do  prac nad projektem lub dołączenia się do inicjatyw innych (zagranicznych organizacji).

Cel usługi:

Jednym  trudnych wyzwań i  zadań w zakresie aspektów prawnych jest trudność w przygotowaniu lub właściwej analizie dokumentacji (umowy, kontrakt z KE) często ze względu na stosowany język obcy (najczęściej j. angielski) i specyfikę konstrukcji takich dokumentów (ocena co jest najważniejsze i na co kłaść największy nacisk).

Celem naszych działań jest szeroko rozumiane wsparcie organizacji w przygotowaniu i  analizie dokumentacji prawnej projektów międzynarodowych.

Odbiorcy usługi:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
  • Firmy (z naciskiem na MŚP)
  • Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)
  • Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)
  • Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi:

Korzyścią dla beneficjentów usługi jest zapewnienie wsparcia w zakresie przygotowania i analiz dokumentów prawnych, co często stanowi podstawową barierę. Nasza pomoc powinna te bariery i obawy przełamać.