Opis usługi „Doskonalenie i szkolenia rozwijające kompetencje potrzebne w projektach międzynarodowych”

Rezultatem mapowania kompetencji międzynarodowych (poprzedni moduł) jest realny ich obraz oraz rekomendacje ukierunkowane na ich podniesienie. W ramach usługi Doskonalenie kompetencji kadr dobieramy dla Państwa odpowiednie narzędzia wsparcia

w zależności od specyficznych potrzeb i charakteru organizacji proponujemy:

– Szkolenia dedykowane np. :

  • Przygotowanie wniosków projektowych i praktyka realizacji projektów UE,
  • Zasady budżetowania, analizy finansowe, raportowanie i administracji projektów,
  • Metody, narzędzia i praktyki poszukiwania zagranicznych partnerów projektowych
  • Ochrona Praw własności intelektualnej, umowy konsorcjum
  • Inne szkolenia w zależności od specyfiki zagadnienia

– Cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących zdefiniowanych i potrzebnych zagadnień

– Spotkania robocze ( w zależności od potrzeb i indywidualnych ustaleń), również w formie e-konferencji

Cel usługi:

Celem usługi jest doskonalenie kompetencji kadr w realizacji konkretnego (wcześniej zdefiniowanego) zagadnienia lub problemu w świetle szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej których celem lub rezultatem może być np. udział w międzynarodowych projektach badawczych i/lub wdrożeniowych  UE.

Odbiorcy usługi:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
  • Firmy (z naciskiem na MŚP)
  • Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)
  • Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)
  • Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi:

Korzyścią dla beneficjentów usługi jest wzrost kompetencji kadr w zakresie zdefiniowanym i ustalonym na poziomie analiz/mapping’u kompetencji a konkretne działania są odpowiedzią na zdefiniowany problem lub lukę kompetencyjną.

.