UWAGA: planowane uruchomienie usługi 2023 rok

Szczegóły można uzyskać poprzez kontakt z Nami. Zapraszamy

Opis usługi „Analiza i audyt zmian po projekcie międzynarodowym”

Uczestnictwo i realizacja projektu z założenia powinno wprowadzać nową jakość do organizacji (nowe technologie i/lub rozwiązania, patenty, know-how, wzrost kompetencji pracowników, nowe i trwałe relacje z partnerami i plany dalszej współpracy itd.) Często jednak realizując projekt organizacje koncentrują się jedynie na technicznym wykonaniu zadań i administracji (raportowanie, kontrola budżetu) i wykonywaniu poleceń koordynatora ale to co istotne dla organizacji często „ginie za horyzontem”. Projekt kończy się i w wielu przypadkach niewiele po nim pozostaje.

W ramach usługi sprawdzamy wyniki projektu (różne elementy i aspekty). Wynik ten daje nam realny obraz i korzyści (lub ich brak) dla organizacji, a wnioski wynikające będą podstawą  przyszłych decyzji wskazując jak dalej postępować, na co położyć większy nacisk a czego unikać np. planując kolejną międzynarodową inicjatywę lub dołączając się do innych konsorcjów.

Elementy które analizujemy:

 • ’know-how’ technologiczny i jego wzrost (w przypadku projektów innowacyjnych lub B+R)
 • Wzrost kompetencji pracowników i całej organizacji  (nowa wiedza i doświadczenia kadry w kontekście merytorycznym)
 • Nowe doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej (np. dedykowana grupa/wydział do relacji międzynarodowych w ramach organizacji, nowe standardy, narzędzia i praktyki wspierające taką współpracę)
 • Nowe relacje z partnerami  i kooperantami projektu np.. Baza kontaktów, Listy intencyjne dot. Współpracy, umowy partnerskie, umowy komercyjne
 •  opinie własne i wnioski ludzi zaangażowanych w projekt
 • Inne (w zależności od specyfiki projektu)

Cel usługi

Celem usługi jest pomoc Państwu w określeniu jak najlepszego i efektywnego wykorzystania wyników i doświadczeń powstających poprzez realizację i uczestnictwo w projektach międzynarodowych.

Odbiorcy usługi

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 • Firmy (z naciskiem na MŚP)
 • Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)
 • Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)
 • Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

Korzyści dla odbiorców usługi

Działania w ramach usługi pozwalają określić realne wyniki i korzyści dla organizacji z realizacji i uczestnictwa w projektach międzynarodowych. Analiza w ramach usługo da realny obraz i z pewnością zwróci uwagę na kwestie najbardziej istotne i pozwoli wyciągnąć wnioski co do przyszłych działań i projektów międzynarodowych oczywiści z uwzględnieniem celów strategicznych i planów organizacji. W praktyce często organizacja nie robi tego typu analiz co powoduje że kolejne działania międzynarodowe mogą być błędne np. Koncentracja na niewłaściwych programach/instrumentach, utrata potencjalnych szans uczestnictwa we właściwych programach, zbyt słabe wykorzystanie potencjału i wyników projektów. Z tego punktu widzenia analiza kompetencji po projekcie jest niezbędna.