Opis usługi „Analiza poziomu przygotowania do współpracy międzynarodowej”

Głównym wyzwaniem w kontekście aktywności międzynarodowej jest niewystarczająca świadomość potrzeb i korzyści wynikających z realizacji projektów międzynarodowych, istniejąca luka kompetencyjna, potrzeba rozwoju i budowania kompetencji miękkich takich jak poszukiwanie partnerów, nawiązywanie kontaktów, zdobywanie doświadczenia w udziale w projektach międzynarodowych oraz zarządzaniu relacjami międzynarodowymi.

Proponowana usługa ma charakter informacyjno-doradczy, z elementami usług szkoleniowym,  a jej celem jest przede wszystkim wsparcie działań beneficjenta we współpracy międzynarodowej (głównie w ramach UE) i kreowaniu nowych kompetencji.

Korzyścią dla beneficjentów i naszych partnerów jest zwiększenie efektywności oraz rozbudowa obszarów ich aktywności np. poprzez zbudowanie zagranicznych relacji w obszarze wdrożeń wyników B+R  i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań, wykreowanie nowych kierunków usług i tworzenie partnerstw handlowych.

 

Działania i metodologia  w ramach usługi:

  • Identyfikacja luk kompetencyjnych: 

działanie polegające na identyfikacji luk kompetencyjnych (w tym zasobowych) ograniczających lub hamujących podejmowanie współpracy międzynarodowej w organizacji;

działanie wykonane zostanie  na podstawie „mappingu” (forma audytu) prowadzonego metodą ankietowania zdolności internacjonalizacji wg proponowanego scenariusza usługi i/lub pogłębionych wywiadów eksperckich.

  • Raportowanie i rekomendowanie:

Na podstawie działań określonych w punkcie pierwszym zostanie przygotowany raport wraz z rekomendacjami dotyczącymi:

  • proponowanych form/kierunków (kraj/organizacja) rozwoju współpracy międzynarodowej,
  • proponowanych sposobów podniesienia potencjału organizacji,
  • wskazania możliwości udziału w projektach międzynarodowych, finansowanych ze środków UE i/lub krajowych, lub środków własnych.

 

Cel usługi:

Celem usługi jest zmapowanie kompetencji i potencjału do rozwoju relacji międzynarodowych organizacji na Mazowszu.

Odbiorcy usługi

Odbiorcami usługi są:

– Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

– Firmy (z naciskiem na MŚP)

– Instytucje badawcze i rozwojowe (B+R, publiczne i prywatne)

– Jednostki edukacyjne (uczelnie wyższe, szkoły publiczne i prywatne)

– Stowarzyszenia i organizacje promujące rozwój innowacji, badań i rozwoju, współpracę międzynarodową

 

Korzyści dla odbiorców usługi

Korzyścią dla beneficjentów usługi są realne wyniki potencjału jednostki w kontekście współpracy międzynarodowej oraz możliwość wdrożenia rekomendacji w tym praktycznych i skutecznych działań. Wyżej wymienione działania zmierzają do wzmocnienia uczestnictwa beneficjenta w aktywnościach o charakterze międzynarodowym (np. projektach UE, wdrożeniach wyników B+R, partnerstwach biznesowych). Otrzymane wyniki i informacje mogą stanowić wkład do strategii i planów działań organizacji.