ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2021CE160AT032

Promowanie uczestnictwa młodzieży w sprawiedliwej transformacji – EUTEENS4GREEN (termin: 31.01.2022 r)

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – pierwszy filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji i nowy instrument polityki spójności – złagodzi gospodarcze i społeczne skutki transformacji klimatycznej dla regionów najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu.

Wnioski mogą zostać złożone przez dowolnego z poniższych wnioskodawców:
- organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne);
- organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne);
- organizacje międzynarodowe;
- szkoły wyższe;
- instytucje oświatowe;
- ośrodki badań naukowych;

Beneficjent zapewni wsparcie dla osób młodych w wieku od 15 do 24 lat (zwanych dalej „młodzieżą”), które mieszkają w co najmniej jednym regionie objętym terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Beneficjent zorganizuje zaproszenie do zgłaszania projektów, otwarte dla młodzieży i grup młodzieży, która zgłosi się, by rozwijać i wdrażać pomysły umożliwiające „osobom w mniejszym stopniu odczuwającym korzyści” korzystanie z zielonej transformacji. Zaproszenie może być skierowane do grup młodzieży specjalnie utworzonych do celów zaproszenia lub do istniejących stowarzyszeń. Grupa młodzieży lub istniejące stowarzyszenie powinny wykazać, że młodzież lub członkowie stowarzyszenia biorący udział w projekcie spełniają kryteria dotyczące wieku i miejsca zamieszkania, np. przez złożenie oświadczenia.

Źródło: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_pl.pdf
Share: Facebook, Twitter, Google Plus